هیأت تجدید نظر شماره دو


                             

اعضای محترم هیأت تجدید نظر شماره دو

 
جناب آقای مسعود کاظم زاده نیا         رئیس

 
جناب آقای رضا باجولوند               نائب رئیس
جناب آقای جواد کثیری قهی               دبیر
جناب آقای هادی سنایی راد         عضو علی البدل

سرکار خانم فاطمه رحمتی            عضو علی البدل