هیأت بدوی صندوق بازنشستگی کشوری

       اعضای محترم هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان صندوق بازنشستگی کشوری

                                  جناب آقای فتح اله شعبانی                  رئیس
                                 جناب آقای بهروز انتظاری                  نائب رئیس
                                 جناب آقای اکبر شیر محمدی                  دبیر

                                 جناب آقای بهبود خلیلی خمس        عضو علی البدل