هیأت بدوی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایراعضای محترم هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان صندوق بیمه روستائیان و عشایر 
                           جناب آقای محمد احمدی                 رئیس
                                  جناب آقای مهدی سلیمانی               نائب رئیس
                                  جناب آقای محسن عابدی                  دبیر
                                  جناب آقای محسن کهتری             عضو علی البدل
                                  سرکار خانم زهرا شعبان                عضو علی البدل