هیأت بدوی سازمان بهزیستی کشور

             اعضای محترم هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان سازمان بهزیستی


                              جناب آقای کاظم نظم ده                         رئیس
                             جناب آقای سید منتظر شبر                     نائب رئیس
                             جناب آقای هومن ستاری                          دبیر
                            جناب آقای غلامرضا رضائی فر              عضو علی البدل

                            جناب آقای صلاح الدین فاطمی نژاد      عضو علی البدل