هیأت بدوی بانک توسعه تعاون

                اعضای محترم هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان بانک توسعه تعاون


                                 جناب آقای قاسم توکلی                               رئیس


                                جناب آقای سعید قاسمی نراقی                 نائب رئیس


                               جناب آقای بهروز لطفی                               دبیر


                              جناب آقای پرویز اسدی ماهفروزی          عضو علی البدل