هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری شماره یک

اعضای محترم هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان

    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره 1


جناب آقای علیرضا ولی پور                    رئیس

جناب آقای غلامرضا بستان منش        نائب رئیس

جناب آقای مهدی جمالی                       دبیر

سرکار خانم مریم حاجی میرزا           عضو علی البدل

جناب آقای اسماعیل ظریفی آزاد       عضو علی البدل