هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری شماره دو2

اعضای محترم هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان

    وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شماره 2 


 جناب آقای ابراهیم صارمی                رئیس


  سرکار خانم وحیده نگین              نائب رئیس

 

جناب آقای حسین قبادی                   دبیر

 

 جناب آقای مسعود بابایی        عضو علی البدل