هیأت بدوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

 

اعضای محترم هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان سازمان آوزش فنی و حرفه ای

 

               جناب آقای بهروز کرمی میر عزیزی                   رئیس
               جناب آقای رضا نصری                             نائب  رئیس
              جناب آقای حمیدرضا ثابت نژاد                        دبیر
              سرکار خانم زهرا مجاهد                          عضو علی البدل
            سرکار خانم نسرین حاجی مصیبی               عضو علی البدل