منبع فایل 3 - نمایش فایل

نقض یا ابطال رأی

PDF

۱۸ بهمن ۱۳۹۴

۲۶ مهر ۱۳۹۵

۴۵.۳ کیلوبایت

توضیح مختصر
فصل نهم
توضیحات

دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری
(مصوب 4/8/1378 هیأت عالی نظارت)
فصل نهم ـ نقض یا ابطال رأی
ماده 46ـ نقض یا ابطال آراء قطعی هیأت‌ها در موارد زیر متصور است‌:
الف‌ ـ مواردی که هیأت یا یکی از اعضای آن به دلایل مندرج در ماده 7 قانون، صلاحیت رسیدگی و صدور رأی نداشته باشد.
ب‌ ـ اعضای هیأت‌های واجد شرایط مقرر در ماده 6 قانون نبوده باشند.
ج‌ ـ رأی هیأت مستند به اسناد و مدارکی باشد که پس از صدور جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.
د ـ پس از صدور رأی، اسناد و مدارکی بدست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده یا بی گناهی متهم باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان رسیدگی، مکتوم یا مغفول مانده و یا در اختیار متهم یا هیأت رسیدگی کننده نبوده است‌.
هـ‌ ـ دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 21 قانون‌، آراء قطعی صادره توسط هیأت‌ها را نقض نماید.
و ـ مواردی که هیأت عالی نظارت به لحاظ عدم رعایت قانون یا اعمال تبعیض در اجرای قانون یا ثبوت غرض مجرمانه از طریق مرجع قضایی صالحه در مورد آراء صادره ‌(موضوع تبصره ‌2 ماده‌22 قانون‌) یا موارد دیگری که بنا به مصالحی ضروری ‌تشخیص دهد.
ز ـ رأی هیأت در خارج از مواعد و مهلت مقرر صادر شده باشد.
بند «ز» ماده (46) به موجب دادنامه شماره ‌204 مورخ 25/6/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است‌.
تبصره 1ـ در کلیه مواردی که آراء قطعی نقض یا ابطال می‌گردد پرونده متهم در هیأتی که حسب مقررات تعیین می‌شود، مجدداً مورد رسیدگی و صدور رأی قرار خواهد گرفت‌.
تبصره 2 ـ هیأت عالی نظارت می‌تواند در خصوص پرونده‌های مطروحه رأساً رسیدگی و موضوع را مختومه اعلام نماید.

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید