منبع فایل 3 - نمایش فایل

رسیدگی به دلایل

PDF

۱۸ بهمن ۱۳۹۴

۲۶ مهر ۱۳۹۵

۵۱.۶ کیلوبایت

توضیح مختصر
فصل پنجم
توضیحات

دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری
(مصوب 4/8/1378 هیأت عالی نظارت)
فصل پنجم ـ رسیدگی به دلایل
ماده 23ـ اصل بر برائت است، بنابراین چنانچه پرونده کارمند در هیأت تحت رسیدگی باشد باید از طریق اقامه دلایل مستند و رسیدگی به آنها و رعایت مقررات مربوط، متخلف بودن وی احراز گردد. در غیر این صورت حکم به برائت کارمند صادر خواهد شد.
ماده 24ـ هرگاه کارمندی اقرار به وقوع تخلف یا تخلفات مقرر در قانون نماید، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست‌. اقرار موضوع این ماده اعم از شفاهی و کتبی است‌. اقرار، شفاهی است وقتی که در جریان رسیدگی در جلسه هیأت به عمل آید و کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا دفاعیه کارمند به هیأت اظهار شده باشد. به هر ترتیب اقرار اعم از کتبی و شفاهی‌ باید به امضاء اقرارکننده رسیده باشد.
تبصره 1 ـ اقرار باید صریح و روشن باشد.
تبصره 2 ـ اجبار و اکراه به اقرار ممنوع و مرتکبین به عنوان متهم به هیأت معرفی خواهند شد.
ماده 25ـ هرگاه اسناد یا اطلاعاتی که مربوط به مورد تخلف انتسابی است در واحدهای دستگاه دولتی متبوع کارمند یا سایر دستگاه های دولتی یا بانک ها یا شهرداری ها یا نهادهای انقلاب اسلامی یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره ‌می‌شوند موجود ‌باشد، هیأت می‌تواند آنها را مطالبه و ملاحظه و مطالعه نماید و واحدها و دستگاه های مربوط مکلفند در اسرع وقت، مدارک و اسناد مورد نیاز را به هیأت درخواست کننده ارسال کنند.
تبصره ـ تحویل اسناد و مدارک محرمانه و طبقه‌بندی شده تابع مقررات و ضوابط مربوط خواهد بود.
ماده 26ـ عدم اعلام پاسخ مراجع مذکور در ماده 25 این دستورالعمل، ظرف مدت 2 ماه موجبی برای توقف رسیدگی و عدم ‌صدور رأی نخواهد بود.
ماده 27ـ هرگاه متهم در حین رسیدگی یا دفاعیه خود برای رد یا ایضاح اتهام یا چگونگی وقوع تخلف تقاضا نماید یا هیأت ‌لازم بداند که شهود اطلاعات خود را در اختیار هیأت قرار دهند، آنان به هیأت دعوت و اظهاراتشان استماع خواهد شد. در صورت عدم حضور برای بار دوم برای ادای شهادت دعوت می‌گردند.
تبصره ‌1ـ هیأت از هر یک از شهود و مطلعین بطور جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می‌نماید و اظهارات آنها در همان ‌جلسه عیناً در صورت جلسه قید و به امضاء اظهارکنندگان می‌رسد.
تبصره 2ـ هیأت نمی‌تواند به زور شاهد را وادار به ادای شهادت نماید و چنانچه شاهد یا مطلع از حضور بعد از احضار دوم ‌یا اظهار در صورت حضور امتناع نماید، این مرحله از رسیدگی حذف می‌شود.
ماده 28ـ هیأت علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد متهم یا شاکی، هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای دستیابی به حقیقت‌ در زمینه اتهام لازم باشد به عمل خواهد آورد.
ماده 29ـ به منظور جمع‌آوری دلایل‌، انجام بررسی های لازم‌، تکمیل پرونده اتهامی و آماده سازی آن جهت طرح در هیأت‌، هیأت‌ها می‌توانند از گروه یا گروه های تحقیق استفاده نمایند. نحوه انتخاب‌، شرایط اعضاء گروه و حدود و حیطه صلاحیت‌گروه های تحقیق به ترتیب مقرر در قانون و آیین‌نامه اجرایی آن است‌، عدم استفاده هیأت از گروه تحقیق مانع رسیدگی به ‌پرونده ارجاعی و اصدار رأی نخواهد بود.
ماده30ـ هرگاه رسیدگی به اتهام کارمند به تشخیص هیأت رسیدگی کننده مستلزم استفاده از نظر کارشناسی باشد، مورد به ‌کارشناسی ارجاع می‌شود و هیأت در این قبیل موارد، نظر کارشناسی را مورد توجه و مد نظر برای صدور رأی قرار خواهد داد.
تبصره 1ـ هیأت باید کارشناس را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است انتخاب نماید.
تبصره 2ـ کارشناس موظف است در مدت مقرر که هیأت تعیین می‌کند نظر خود را بطور کتبی به هیأت تقدیم دارد مگر اینکه موضوع از اموری باشد که اظهار نظر در آن مدت میسر نباشد. در این صورت به تقاضای کارشناس، هیأت مهلت مناسب‌ دیگری را تعیین و به کارشناس اعلام می‌کند. در هر حال اظهار نظر کارشناس باید صریح باشد.
ماده 31ـ در صورتی که شکایت شاکی واقعی نبوده و در جریان رسیدگی، متهم در هیأت تبرئه گردد، شاکی به عنوان متخلف ‌در اجرای بند 4 ماده ‌8 قانون مورد تعقیب قرار خواهد گرفت‌.

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید