منبع فایل 3 - نمایش فایل

در صلاحیت هیأت ها

PDF

۱۸ بهمن ۱۳۹۴

۲۶ مهر ۱۳۹۵

۴۱.۵ کیلوبایت

توضیح مختصر
فصل دوم
توضیحات

دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری
(مصوب 4/8/1378 هیأت عالی نظارت)
فصل دوم ـ در صلاحیت هیأت ها
ماده 11ـ رسیدگی اولیه به پرونده کارمند متهم با هیأت بدوی مربوط می‌باشد. مگر در مواردی که مقامات مندرج در ماده 12 قانون رأساً مجازات‌های مقرر در ماده مزبور را اعمال می‌نمایند و یا مقامات موضوع ماده 17 قانون، کارمندانی را که مرتکب ‌غیبت به میزان مقرر در ماده مذکور شده‌اند، اخراج نمایند.
ماده 12ـ تعیین هیأت رسیدگی کننده به تخلفات اداری اعضاء هیأت‌ها با هیأت عالی نظارت و مرجع رسیدگی به اتهام های ‌مدیران با رعایت مفاد ماده 33 آیین‌نامه از بین هیأت‌های بدوی موجود در دستگاه مربوط خواهد بود.
ماده 13ـ هیأت تجدیدنظر در موارد زیر شروع به رسیدگی می‌نماید:
الف ـ در مواردی که رأی هیأت بدوی قابل تجدید نظر باشد و کارمند ظرف مهلت مقرر قانونی نسبت به آن درخواست ‌تجدیدنظر نماید.
ب ـ موارد موضوع قسمت اخیر ماده 12 قانون با تشخیص و موافقت کتبی مقامات و اشخاص مذکور
ج ـ ادعای کارمند مبنی بر موجه بودن غیبت وی‌، موضوع تبصره 1 ماده 17 قانون
د ـ نقض آراء هیأت‌های تجدیدنظر توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت
ماده 14ـ هیأت‌ها صرفاً می‌توانند به تخلفات مندرج در قانون‌، رسیدگی و نسبت به اصدار رأی برائت یا اعمال یکی از مجازات‌های مقرر در قانون اقدام نمایند و حق صدور رأی غیر از موارد مذکور یا اظهار نظر نسبت به حالات استخدامی کارمند یا نحوه اجرای مقررات استخدامی و جبران ضرر و زیان به جای انشاء و صدور رأی را ندارند.
ماده 15ـ تشخیص و انطباق اتهامات انتسابی به کارمندان با تخلفات مندرج در قانون با هیأتی است که موضوع به آن ارجاع ‌شده است و چنانچه علیرغم ارجاع پرونده، به تشخیص هیأت مربوط، اتهام از مصادیق تخلفات مندرج در قانون نباشد، نیازی ‌به رسیدگی نبوده و پرونده را مختومه و مراتب را به اطلاع نماینده موضوع ماده 34 آیین‌نامه می‌رساند.
ماده 16ـ در مواردی که رسیدگی به پرونده ارجاعی به هیأت‌ها در صلاحیت آنها نبوده و اتهام انتسابی به کارمند صرفاً از مصادیق جرائم عمومی بوده باشد، هیأت مربوط مراتب را به امور اداری دستگاه اعلام می‌نماید تا از آن طریق به مراجع ‌ذیصلاح قضایی جهت رسیدگی ارسال شود.
ماده 17ـ هیأت تجدیدنظر صرفاً به تخلف یا تخلفاتی که در مرحله رسیدگی بدوی مورد حکم قرار گرفته است‌، رسیدگی ‌می‌نماید.
تبصره ـ چنانچه کارمند پس از صدور رأی هیأت بدوی تا زمان رسیدگی به اعتراض مرتکب تخلف جدیدی بشود، رسیدگی ‌به تخلف یا تخلفات جدید کارمند، در صلاحیت هیأت بدوی ذیربط می‌باشد ولی در صورتی که در مرحله رسیدگی هیأت‌ بدوی و قبل از صدور رأی هیأت مذکور، تخلف جدیدی از متهم گزارش گردد، هیأت بدوی می‌تواند به تخلف جدید همزمان ‌با تخلف یا تخلفات قبلی با رعایت سیر مراحل رسیدگی در یک پرونده رسیدگی نماید.

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید