منبع فایل 3 - نمایش فایل

تعاریف و کلیات

PDF

۱۸ بهمن ۱۳۹۴

۲۶ مهر ۱۳۹۵

۳۸.۳ کیلوبایت

توضیح مختصر
فصل اول
توضیحات

دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری
(مصوب 4/8/1378 هیأت عالی نظارت)
فصل اول ـ تعاریف و کلیات
ماده 1ـ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مشتمل بر مجموعه ضوابط و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به تخلفات‌ اداری کارمند و چگونگی رسیدگی و صدور رأی به کار گرفته می‌شود.
ماده 2ـ تخلف اداری عبارت است از ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعایت نظم و انضباط اداری که ‌منحصر به موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‌باشد و به دو دسته قصور و تقصیر تقسیم می‌شود:
الف‌ ـ قصور عبارت است از کوتاهی غیر عمدی در انجام وظایف اداری محوله‌.
ب‌ ـ تقصیر عبارت است از نقض عمدی قوانین و مقررات مربوط‌.
ماده 3ـ وظایف اداری از لحاظ این دستورالعمل، اموری است که مستخدم ملزم به انجام یا رعایت آنها به موجب قوانین و مقررات و دستورات و الزامات شغلی یا شرح وظایف می‌باشد.
ماده 4ـ در این دستورالعمل؛ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، "قانون‌"، آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری‌،"آیین ‌نامه اجرایی‌" و هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری "هیأت‌" نامیده می‌شود.
ماده 5 ـ متهم‌، کارمندی است که ارتکاب یک یا چند تخلف اداری از جانب اشخاص حقیقی یا حقوقی به او نسبت داده شده ‌و پرونده وی در هیأت مطرح و در جریان بررسی و رسیدگی باشد.
ماده 6 ـ متخلف‌، کارمندی است که پرونده وی به لحاظ ارتکاب یک یا چند تخلف در هیأت مورد رسیدگی قرار گرفته و تخلف یا تخلفات او توسط هیأت رسیدگی کننده احراز می‌گردد.
ماده 7ـ شاکی‌، شخص حقیقی یا حقوقی است که ارتکاب تخلف یا تخلفاتی را به کارمند نسبت داده و موضوع را کتباً به هیأت ‌یا دستگاه متبوع کارمند اعلام نموده باشد.
ماده 8 ـ دلیل‌، عبارت از امری است که متهم یا اعلام کننده اتهام برای دفاع از خود یا اثبات تخلف بطور کتبی به آن استناد می‌نماید.
ماده 9ـ شاهد، شخص حقیقی است که اظهارات یا گواهی وی برای اثبات یا رد اتهام یا کمک در رد یا اثبات آن ضرورت‌ داشته باشد.
ماده 10ـ دفاعیه‌، عبارت است از دلایل و مدارکی که کارمند یا نماینده او در مقام دفاع از خود یا رد اتهام یا اتهامات انتسابی ‌کتباً به هیأت رسیدگی کننده ارائه می‌نماید.

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید