منبع فایل 3 - نمایش فایل

سایر مقررات

PDF

۱۷ بهمن ۱۳۹۴

۲۶ مهر ۱۳۹۵

۵۰.۳ کیلوبایت

توضیح مختصر
فصل پنجم
توضیحات

آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری
(موضوع تصویب نامه شماره 26222/ت304هـ مورخ 2/8/1373 هیأت وزیران)

فصل پنجم ـ سایر مقررات
ماده 42ـ هیأت های بدوی و تجدیدنظر مکلفند هر ماه یک بار، گزارشی از فعالیت های خود را که دارای تعداد آرای صادر شده و پرونده های تحت رسیدگی و موضوع های طرح شده است، همراه با یک نسخه از آرای صادر شده به نماینده موضوع ماده (34) این آیین نامه در دستگاه متبوع ارائه دهند. هیأت های بدوی و تجدیدنظر مستقر در هر استان موظفند یک نسخه از گزارش یادشده را برای اطلاع استاندار به استانداری مربوط ارسال کنند1.
ماده 43ـ برقراری مقرری یاد شده در ماده (11) قانون، مستلزم تقاضای کارمند و در غیاب یا فوت او، مستلزم تقاضای وراث قانونی وی است که پس از بررسی و با تشخیص و تأیید هیأت تجدیدنظر مربوط انجام می پذیرد. ملاک، (15) سال سابقه و (50) سال سن مربوط به زمان صدور رأی است.
تبصره 1ـ هیأت تجدیدنظر هر سال یک بار وضع معیشت خانواده این قبیل افراد را بررسی کرده و با توجه به نتایج بررسی، نسبت به قطع یا کاهش یا افزایش مقرری یاد شده، با رعایت حداکثر مقرر، تصمیم مقتضی را اتخاذ کرده و گزارش آن را به هیأت عالی نظارت ارسال می کند.
تبصره 2ـ مقررات مربوط به برقراری حقوق وظیفه در مورد وراث، در مورد افراد خانواده کارمند منفصل نیز باید رعایت شود.
ماده 44ـ اعضای هیأت عالی نظارت، هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، نمایندگان موضوع ماده (34) این آیین نامه و کارکنان دفترهای آنها، اعضای گروه های تحقیق و بازرس های هیـأت عالی نظارت در مدتی که در مـشاغل یاد شده انجام وظیفه می کنند از فوق العاده جذب اضافی علاوه بر فوق العاده جذب استحقاقی موضوع ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تا (20%) برخوردار می شوند2.
تبصره ـ فوق العاده یاد شده شامل اشخاصی که پست سازمانی آنان اشتغال در هیأت ها، گروه ها و دفاتر مزبور است، نمی شود1.
میزان فوق العاده مزبور با توجه به حجم وظایف و مسئولیت های محول شده به شرح زیر پرداخت می شود:
- اعضاء و دبیر هیأت عالی نظارت، معاونان دفاتر هماهنگی و نظارت، نمایندگان وزراء و اعضای اصلی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری حداکثر 20%
- اعضای علی البدل هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، گروه های تحقیق، بازرسان و کارشناسان دفاتر هماهنگی حداکثر 15%
- سایر کارکنان دفاتر هماهنگی و هیأت ها حداکثر 10%
- این تصویب نامه جانشین تصویب نامه شماره 36767/ت14997هـ مورخ 24/11/1374 می شود.
ماده 45ـ هیأت ها موظفند اسامی و مشخصات اعضای اصلی و علی البدل و تغییرات آنها را همواره از طریق نمایندگان موضوع ماده (34) این آیین نامه به هیأت عالی نظارت اعلام کنند.
ماده 46ـ اداره های کارگزینی مکلفند یک نسخه از احکام کارگزینی مربوط به کارمندانی را که محکوم به بازنشستگی، بازخرید، اخراج یا انفصال دائم از خدمات دولتی می شوند، به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال کنند.
ماده 47ـ این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 25227/ت 275هـ مورخ 16/7/1373 می شود.

اظهار نظر

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید