ارسال شکایت/ اعلام تخلف

قبل از (ارسال شکایت/ اعلام تخلف) نکات ذیل را مد نظر قرار دهید:


رسیدگی به درخواست شما مستلزم درج کاملِ اطلاعات و رعایت موارد زیر است:


نام و نام خانوادگی، نشانی کامل، شماره تماس.
موضوع و متن درخواست بایستی صریح و خوانا بوده و ذیل برگ درخواست امضا شود.
مدارک و مستندات مورد اشاره ضمیمه شود.

شکایت فاقد نام و نشانی و امضای شاکی قابل رسیدگی نخواهد بود.

رعایتِ سلسله مراتب اداری در اعلام تخلف به هیأت لازم نیست‌.
انصرافِ شاکی یا اعلام کننده‌، مانع رسیدگی هیأت نخواهد بود.
مسئولیتِ قانونی طرح هر گونه مطالب کِذب، خلاف عفت عمومی و اخلاق حسنه بر عهده شاکی می باشد.
در صورتی که شکایتِ شاکی واقعی نبوده و در جریان رسیدگی، متهم در هیأت تبرئه گردد، شاکی به عنوان متخلف در اجرای بند چهار ماده هشت قانون مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.

 

مطالب فوق را مطالعه نموده و مورد تأیید اینجانب می باشد.   برو به صفحه بعد

 

*دبیرخانه هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان*